DenBedsteVej.dk - diverse artikler vedr.

Nej til 3. Limfjordsforbindelse
via Hasseris/Egholm/Vestbyen/Lindholm

BEGREBSFORVIRRING---! Læs mere om begrebet Den Bedste Vej.

Hvor er Vejdirektoratets side om 3. Limfjordsforbindelse
nu  klik her. 

Hvad er VVM for 3. Limfjordsforbindelse?
Skriv selv en artikel

OBS: Denne side er ikke opdateret siden 2012. Senere artikler fra udgiveren: Se dette link.

Høringssvar 3. Limfjordsforbindelse: Anders WestedDBV/JensTN -  AnkerLH - 85 forskere mm AAU -  D.N. - DCF Aalborg - NOAH - Beboer, vestbyen - Jens Munk-   KajAJ  - flere   

 Demokrati  Natur  Trafik  Økonomi

Kort sagt

OM EGHOLM-MOTORVEJEN i forhold til demokrati:  Læs mere


Nyt trafikforlig uden Limfjordsforbindelse

SAMLET PULJE KUNNE IKKE ENGANG BETALE DEN! Det nye trafikforlig indgået i marts 2013 fordeler 3,5 mia. kr. til forskellige projekter rundt om i landet.

Det er påfaldende så meget, man kan få for disse penge. Det illustrerer, hvor dyr en ny Limfjordsforbindelse er i sammenhængen. Af samme grund er det vigtigt at få undersøgt alternativerne til den dyre Egholm-linje (7 mia.) nærmere.  Læs mere


Befolkningen er imod Egholm-motorvejen

1063 SPURGT I UNDERSØGELSE. I henhold til en undersøgelse foretaget af Jysk Analyseinstitut refereret i Nordjyske den 12/9 2011 står stillingen 39-22-9 pct. i hele regionen for Øst-Egholm-Lindholm. I Aalborg kommune er stillingen 42-27-12 pct.

Læs mere her.  Læs mere


Aalborg byråd stemte for ny motorvej via Egholm

18 STEMTE FOR, 12 STEMTE IMOD. Mandag 12/9 2011 diskuterede Aalborg Byråd 3. Limfjordsforbindelse og nåede frem til at anbefale en ny motorvej vest om Hasseris med linieføring tværs over Egholm.

Mange på byrådsmødet nævnte, at de ikke følte sig sikker på VVM redegørelsens konklusioner, men at de alligevel var nødt til at tage udgangspunkt i den. Samtidig ville man gerne have haft tid til at få gennemarbejdet de mange indsigelser og kigget nærmere på, hvordan et evt. østligt forslag kunne forbedres og billiggøres. Men alle måtte indordne sig under den forhastede tidsplan for beslutningen hen over sommeren, som Mariann Nørgaard havde aftalt med trafikministeren, og fastlagde derfor Aalborg Byråds beslutning på dette useriøse grundlag.  Læs mere


Byrådet traf vidtgående beslutninger den 12/9

AALBORGS TRAFIKPOLITIK SAT I SPIL. Foruden at man på byrådsmødet den 12/9 (som forventet) skulle vedtage en anbefalet linieføring for en ny Limfjordsforbindelse, havde der sneget sig nogle såkaldte ´at´-punkter ind i oplægget til mødet, hvor byrådet skulle udtale, at trafikken ser ud til at blive så stor i år 2020, at det er nødvendigt at starte byggeriet af motorvejen mm. hurtigst muligt.  Læs mere


Vejdirektoratets høring: Enormt flertal imod vest

MEN BRÆNDTE DET IGENNEM MEDIERNE? 75-80 procent af de ca. 1000 fremmødte på høringen den 18/8 i Aalborghallen rakte hånden op, da jeg spurgte hvor mange der var mod en Vestforbindelse. Kun få rakte hånden op, da der senere blev spurgt om, hvem der ønskede en forbindelse via Egholm eller Lindholm.

Mødet var et stort bombardement af panelet med spørgsmål til VVM, hvor det gennemgående tema var, at VVM vurderer Egholm- og Lindholmløsningen for positivt og regner forkert forskellige steder. Desuden var der en del "statements" fra spørgerne, som blot ønskede at give udtryk for, at man ikke måtte ødelægge de værdifulde naturområder mod vest.  Læs mere


Danmarksrekord: over 1500 høringssvar. Langt de fleste er imod vest

BORGERBEVÆGELSENS INDSIGELSER I FLERTAL Ifølge Vejdirektoratet er der kommet ca. 1550 høringssvar, hvilket er mere end noget andet vejprojekt i Danmark.
Et enkelt høringssvar - det fra Borgerbevægelsen - har 1737 underskrifter! Der er kommet over 1000 høringssvar alene fra Borgerbevægelsen. Med andre ord er der langt flere, der er imod vest end imod øst.  Læs mere


Regionen ønsker motorvej over Egholm

HENSYNET TIL AALBORG SAT I ANDEN RÆKKE. På regionsrådsmødet den 23. august besluttede et stort flertal - samtlige medlemmer minus de to fra SF og to af Socialdemokratiets medlemmer - at man vil pege på en Egholmforbindelse.

Regionsrådsmedlemmerne var ifølge Vibeke Gamst, der er konservativt medlem af både Regionsråd og Aalborg Byråd, overbeviste om, at en vestløsning ville være bedst for regionen både hvad angår erhvervslivet og bosætningen. Vibeke Gamst holdt dog en dør åben for, at hun vil stemme anderledes i Aalborg Byråd: ´Aalborg by betaler en meget høj pris for Egholmlinien´.  Læs mere


Referat af høringen i Aalborghallen nu tilgængeligt.

Find det her. I referatet er det ikke nævnt, at der blev afholdt en slags uformel afstemning med håndsoprækning, som viste et meget stor flertal for ikke at vælge vest.

Referatet er interessant læsning ved at man kan se Vejdirektoratets svar på en del af de kritikpunkter, der er blevet rejst. Vi må dog stadig afvente de mere grundige svar på alle vores indsigelser med spændning.  Læs mere


Helle Thorning siger ja til ny forbindelse.

MEN VIL VÆLGE DEN KLOGESTE VEJ.I Nordjyske kunne man midt i starten af september læse, at Socialdmokratiet siger Ja til en ny forbindelse, hvis de kommer til magten. Her kommer Helle Thorning-Schmidt med den befriende tilføjelse, at de vil være meget opmærksomme på, hvor de får mest for pengene.

I så fald bliver det spændende at se Vejdirektoratets vurdering af den alternative beregning, jeg har forsøgt at lave, som i den seneste version viser, at øst giver 3,8 mia. i overskud, mens Egholm-linien kun giver 1,2 mia. i overskud FØR man medregner et forsøg på prissætning af ødelagt natur, ændring i befolkningens sundhedstilstand ved færre rekreative områder, byens mindre evne til at tiltrække kloge hoveder med motorveje hele vejen rundt om samt tabt værdi på fast ejendom. Medregnes de sidste fire ting, giver Egholm-linien ca. 14 mia i underskud!  Læs mere


Til De Konservative i Aalborg

UREALISTISK HOLDNING: I henhold til TV2Nord har De Konservative i Aalborg meldt ud, at de ønsker en vestlig linieføring, men under hele Egholm. I den anledning har jeg sendt partiet denne mail:

Hvad angår Jeres ide vedr. 3. Limfjordsforbindelse med tunnel hele vejen under Egholm vil det sandsynligvis blive alt for dyrt, se VVM sammenfatningen side 50.  Læs mere


Kommunens egen klimastrategi overflødiggør Egholm-motorvej.

MANGE FLERE SKAL KØRE BUS/CYKEL: Hvis Aalborg kommune iværksætter den klimastrategi, der allerede ugen efter Egholm-beslutningen sendes rundt til forvaltningerne til vedtagelse, vil der slet ikke blive brug for en 3. Limfjordsforbindelse. Målsætningen er i alle tilfælde at skabe færre bilister og få mange flere til at tage bus og cykel. I så fald må man forvente en nedgang i antallet af biler på tværs af fjorden, ikke en stigning.  Læs mere


Spænder VD også ben for videre debat?

TEKSTER ER GEMT RIGTIG GODT AF VEJEN Debatten om 3. Limfjordsforbindelse i 2011 startede med VVM-redegørelsens offentliggørelse ultimo juni, herefter væltede det - trods sommerferien - ind med indsigelser, som skulle være indleveret senest i august, og herefter afventede vi Vejdirektoratets svar på disse i 3-4 måneder. Vejdirektoratets svar på indsigelserne er kommet, men ikke lette at finde eller kommentere på.  Læs mere


Et høringssvar med masser af pointer

TIL INSPIRATION FOR DIN INDSIGELSE? Hvis du klikker på dette link, kommer du til en større tekst med et høringssvar vedr. 3. Limfjordsforbindese, som kommer vidt omkring og rummer en masse pointer. Høringssvaret kommer fra "en beboer i Aalborg Vest". Blandt andet kan du læse om, hvordan en motorvej via Egholm vil sende motorvejstrafik ind i nogle små villaveje i Hasseris, der i dag er konstrueret med hastighedsdæmpende foranstaltninger. Her er nogle citater:  Læs mere


Afstemning på TV2Nord.dk

DET SER UMIDDELBART UD TIL DØDT LØB Godt 1600 har indtil videre stemt mellem de tre mulige Limfjordsforbindelser på hjemmesiden www.tv2nord.dk. Det står stort set lige mellem ønsker om Egholm-løsningen og en paralleltunnel, mens ganske få procent ønsker Lindholm-løsningen.  Læs mere


Farvet afstemning på Nordjyske.dk

TENDENSIØS INDLEDNING. På www.nordjyske.dk har der indtil for nylig været en afstemning om 3. Limfjordsforbindelse. Denne blev indledt med en kraftig opfordring til at stemme på vest, fordi dette ifølge VVM-undersøgelsen skulle "gavne udviklingen".

Andre steder på den hjemmeside, du læser nu, kan du se, hvorfor man lige så godt kan sige, at en østforbindelse gavner udviklingen og hvordan VVM i mange sammenhænge regner forkert.  Læs mere


Debatperiode placeret midt i sommerferien!

VANVITTIGT: 3. Limfjordsforbindelse har været diskuteret i mange år, men debatten har de senste år været lagt i en mølpose, fordi man afventede den såkaldte VVM-redegørelse fra Vejdirektoratet, en rapport til over 10 mill. kr, som skal afdække fordele og ulemper.

Denne redegørelse er nu udgivet og sendt til debat - fra 27. juni til 31. august med offentligt møde i Europahallen den 18. august!!  Læs mere


Hvor hurtigt kan det hele lumpes igennem?

TEMMELIG HURTIGT! Citat fra Vejdirektoratets side:

"Regeringen (V og C), S, O, F, B og I har, som et led i udmøntningen af "En Grøn Transportpolitik" af 2/12 09, indgået en aftale om "Bedre veje mv.". Partierne bag aftalen er enige om, at den tidligere gennemførte VVM-undersøgelse af en 3. Limfjordsforbindelse skal suppleres med nye undersøgelser og vurderinger af vejanlæggets miljøpåvirkning i såvel anlægsfasen som den efterfølgende driftsfase.  Læs mere


Fra folketingets hjemmeside:

30. JUNI 2011: Folketingsmedlem Per Clausen (EL ) har den 27. juni 2011 stillet mig følgende spørgsmål nr. S 1903 , som jeg hermed skal besvare.

Spørgsmål nr. S 1903:
"Vil ministeren forlænge høringsfristen om den nye VVM undersøgelse af en eventuel etablering af en 3. limfjordsforbindelse med en måned, sådan at borgerne får rimelig mulighed for at forholde sig til sagen og komme med høringssvar?"  Læs mere


Byrådspolitikere trænges op i en krog.

ET SKAKSPIL OM MILLIARDER: Aalborgs byrådspolitikere er formentlig på vej op i en krog i sagen om 3. Limfjordsforbindelse p.g.a. nogle forhold i den sydlige del af byen. I syd er der brug for en ny forbindelse fra E45 til City Syd, som enten kan etableres i form af den første stump af en vestlig 3. Limfjordsforbindelse eller via Ny Dallvej.  Læs mere


Onkel Joachim står klar i kulissen med de mange milliarder!

HVEM SKAL NU BETALE? Det er nok naivt at forestille sig, at folketinget pludselig kan finde 5-7 mia op til et anlægsprojekt i Aalborg på et tidspunkt, hvor der afholdes tunge landspolitiske debatter om, hvordan staten reducerer sit underskud med 17 mia.  Læs mere


Hvad sagde byrådskandidaterne forud for sidste valg?

72 UDTALELSER og endnu flere tilkendegivelser fra lokale kandidater forud for byrådsvalget i 2009 kan du læse på dette link: www.limfjordsforbindelsen.tjeklige.dk  Læs mere


Mariann Nørgaard undviger svar på mange spørgsmål.

ÅBENT BREV TIL MARIANN NØRGAARD: Her følger et brev til rådmand for teknik og miljø i Aalborg Mariann Nørgaard afsendt i juni. Kort efter kom svaret, hvor hun simpelthen sprang over at svare på alle de violette spørgsmål.

"Hermed nogle spørgsmål fra modstanderside i forhold til en vestlig, 3. Limfjordsforbindelse:  Læs mere


Her kan du læse VVM redegørelsen.

3. LIMFJORDSFORBINDELSE DOKUMENTATION: 
Sammenfatning del 1, 149 sider, 30 MB 
(kan også fås på papir ved kommunens Borgerservice)

Sammenfatning del 2  (linieføring), 33 sider, 15 MB   Læs mere


Skriv et læserbrev, send en indsigelse, skriv under på en protest!

DU KAN GØRE NOGET: Det er meget godt - og vigtigt - at danne sig en nuanceret holdning til dette spørgsmål ved at sætte sig ind i sagerne. Men endnu vigtigere er det munder ud i noget, der virker udadtil.

Skriv et læserbrev bl.a. på basis af nogle af de informationer, du finder på denne side.  Læs mere


Mailliste for særligt interesserede - kom med!

GÅ IND PÅ NEJ-TIL-VESTMOTORVEJ.DK og meld dig til mail-listen, hvis du er særligt interesseret og ønsker at blive holdt løbende orienteret.  Læs mere


Formalia ikke overholdt: Hele rapporten var ikke offentliggjort 27. juni.

MINISTER FLØJTENDE LIGEGLAD: 27. juni ved den officielle høringsfases start, var kun en sammenfatning og dele af de fulde rapporter tilgængelige på nettet. De kom ca. en uge efter. Først 12. juli altså blev væsentlige dele af VVM undersøgelsen tilgængelig på tryk for offentligheden. Andre dele af rapporten (noter om trafikmodel) kunne først erhverves 15. juli.  Læs mere


[Arkiv]: Byrådet tonser der ud ad!

KLAR TIL HURTIG BESLUTNING. Stadig flere får øjnene op for, hvor vanvittigt det vil være, at ødelægge hele Aalborgs vestlige opland af naturområder for at gøre plads til et fortidigt motorvejsprojekt. Så der har været travlt blandt tilhængerne af Egholm-motorvejen med at få lumpet sagen igennem hurtigt. Planen for den hurtige beslutning blev lagt i foråret og det endte med høringsfristen hen over sommeren til 31. august. Aalborg Byråd har fået en forlænget frist til 12/9, så her skal slaget stå om, hvilket høringssvar kommunen skal komme med til staten.  Læs mere


[Arkiv:] Hvem skal man stemme på til folketingsvalget i forhold til 3. Limfjord?

UNDGÅ EGHOLMS FJENDER! Her kan du læse, hvordan de forskellige folketingskandidater stiller sig til 3., Limfjordsforbindelse.

Fortæl venner og bekendte om denne side, og hvordan de skal vælge, hvis de vil være sikker på ikke at få en fortaler for at ødelægge af Egholm ind i Folketinget.  Læs mere

Kort sagt

OM EGHOLM-MOTORVEJEN i forhold til miljø:  Læs mere


Fotoserie fra de områder, en Egholm-motorvej berører:

STORE VÆRDIER GÅR TABT: 

Se fotoserien her  Læs mere


Trafikstøj-handlingsplan i høring

PÅSTÅR AT EGHOLM-LINIEN SKABER MINDST STØJ! I kommunens udkast til trafikstøjhandlingsplan, der er i høring indtil 15. maj 2013, påstås det flere steder, at en vestlig limfjordsforbindelse skaber mindre støj, og man forsøger at gøre denne til et af de tiltag, der kan dæmpe trafikstøjen i byen!  Læs mere


Alt dette vil en Egholm-motorvej ødelægge:

NATUROMRÅDER DER BERØRES: 
Østeraadalen ved Dall, Hasseris Enge, Mølholmsvej, Området langs fjorden i Aalborg, Egholm, Surfer- og kajak-området bag Egholm (Nørredybet), Lindholm Fjordpark, naturområdet ved Vandskisøen (Søndergårdsvej).  Læs mere


Naturområdernes værdi i forhold til tiltrækning af arbejdskraft.

AALBORG HAR NOGET UNIKT, men alt for få lokale lægger mærke til det.

Det unikke er de forholdsvis uberørte naturområder mod vest. Kommer man hertil fra København, som er en massiv by på alle sider kun afløst af parkområder, der synes så dyrebare, at de er planlagt og friseret til mindste detalje, er det frigørende at komme til Aalborgs store flader mod vest, hvor tingene er mere vilde og naturen næsten opfører sig som den vil.  Læs mere


Ville Aalborg Kommune egentlig ikke reducere privatbilismen?

KLIMASTRATEGI: "Personbiltransportens andel af den samlede transport skal nedbringes fra 75 % til i 2050 at udgøre 50 %."

Dette er et citat fra udkast til Aalborg kommunes klimastrategi 2011-2015, se linket her (side 37).  Læs mere


Mail modtaget: Overvejer at flytte fra byen.

UFORKLARLIG BESLUTNING. Vi bor tæt på Lindholm Fjordpark og benytter området i vores dagligdag til gå- og løbeture. Om sommeren cykler vi ud for enden, tæt på Egholm, med vores lille datter og nyder stilheden med medbragte madpakker.

Som een der har været helt nede at vende med stress og stadig aktivt skal bekæmpe det hver dag, er området med sin stilhed et fantastisk sted, der er med til at skabe en indre ro, som gør underværker i en ellers travl hverdag. Det ville være et stort tab at skulle undvære og af så stor betydning, at vi meget seriøst taler om at fraflytte, skulle motorvejen blive en realitet.  Læs mere


New York og København blev klogere.

BYER SKAL KUNNE ÅNDE: Allerede i 1830'erne indså New York, at det ikke ville være hensigtsmæssigt at blive ved med at udvide den massive by . Selv om stærke pengeinteresser arbejdede imod, anlagde man Central Park. Og godt det samme. I dag har New York ansat en dansker til at stå for et program, som siger at der max. skal være X meter til et grønt område, uanset hvor på Manhattan man befinder sig. Desuden har New York indenfor de sidste år anlagt lige så mange km. cykelsti som der findes i København.  Læs mere


Hvor blev vindretningen af?

FORBINDELSE: Vejdirektoratet har udarbejdet en V.V.M.-rapport, der handler om Vurdering af Virkninger på Miljøet. Rapporten skal medvirke til vores stillingtagen til en 3. Limfjords-forbindelse.

Vurdering kan betyde et skøn, et overslag, et gæt eller en bedømmelse (Subjektivt). De mange oplysninger i rapporten er altså ikke konkrete - de er kun et skøn.  Læs mere


Vestbyens naturområder er unikke

NORDJYLLANDS STØRSTE FODBOLDKLUB I FAREZONEN. Her følger en udtalelse fra formanden i fodboldklubben Freja:

Nej - til en vestlig motorvej

Torsdags den 18. aug. 2011 var der Borgermøde i Aalborg Kongres- og Kulturcenter, hvor der kunne stilles spørgsmål til Vejdirektoratets embedsmænd. De har udarbejdet et flot gennemarbejdet materiale, men kun kunne svare på tekniske spørgsmål.  Læs mere


En vestmotorvej vil ødelægge to spændende løberuter i Lindholm

SKÆRES MIDT OVER: To enestående motionsruter i Lindholm vil blive skåret over lige før målet, hvis Egholmlinien vælges.

Den ene rute er den flotte rute i Lindholm Fjordpark ud mod Lufthavnen. Ud via skoven/engen og retur langs fjorden med udsigt til Egholm og Aalborg. Når man kommer helt ud for enden og altså er halvvejs, er der et landskab, der kan minde om stranden ved Vesterhavet. Gradvist åbner der sig en stor udsigt over fjorden i retning mod Nibe og Gjøl. Dette er gevinsten for løbe- eller cykelturen. Det er her, man kan se byens flotteste solnedgang (se foto ovenfor) og opleve en utrolig stilhed på trods byens tilstedeværelse tæt på (mod øst, ikke i den typiske vindretning).  Læs mere


Den hellige vækst og Egholms fremtid.

VILDSPOR. For et flertal i Folketinget og for store grupper af den danske befolkning er begrebet "vækst" blevet så helligt, at det næsten burde høre under kirkeministeriet.

Danmark har ord for at være et godt land at leve i, og man fortæller os, at vi er verdens lykkeligste folk. Hvorfor stiller vi os så ikke tilfredse? Hvorfor er et konstant stigende forbrug nærmest blevet en målestok for, hvor godt vi har det? Og hvorfor har vi taget skyklapperne på og har kastet os ud i det helt store forbrugsorgie uanset konsekvenserne? Det modsatte af vækst, stilstand eller tilbagegang i økonomien, bliver nærmest betragtet som en katastrofe. Hvorfor egentlig?  Læs mere


Truede planter og dyr kan gå tabt, hvis Egholmlinien vælges!

ET SPØRGSMÅL OM DET VIRKER. En del af Egholm er Natura 2000 område, hvilket vil sige, at det simpelthen er forbudt at lave indgreb i den størrelsesorden som en motorvej vil være.

Den østlige del er der dog et område, som ikke er omfattet af denne ordning, og det er her motorvejen er tænkt ført igennem. Fra Aalborgsiden er den første del tunnel, som så ankommer i et nyt opfyldt areal på Egholm, derefter hæves vejen op til en bro, der fører det sidste stykke over til Lindholm Fjordpark.  Læs mere


Der kommer flere biler med en vestforbindelse:

MINDST 0,35 % MERE TRAFIK: VVM redegørelsen regner med, at der ved etablering af den vestlig motorvej kommer 0,35 % (eller 0,4 %) mere biltrafik i byen alt i alt, Tilsvarende procent ved udbygning af østforbindelsen er kun på 0,1 %.  

Dette såkaldte trafikspring kommer, fordi flere vil finde det attraktivt at køre turene, når vejene er til rådighed frem for f.eks. at udnytte en hjemmearbejdsplads (VVM sammenfatningen side 68).  Læs mere


Adgang til stilhed, natur og motion styrker videnssamfundet!

PRØV DET SELV GANSKE GRATIS: Du sidder netop nu og læser en større mængde tekst om lidt komplicerede emner. På et eller andet tidspunkt står hjernen af og trænger til lidt fred og ro og frisk ilt, hvis du fortsat skal kunne yde det optimale.

I IT-alderen sidder vi ofte krumbøjet over computeren og fylder hovedet op i et stort virvar.  Læs mere


Hvor slem er en motorvej tæt på? Besøg Kongshøj skov i Visse.

PRØV DET SELV: Kongshøj skov i mellem Gug og Visse er placeret 200 til 800 meter fra E45. En tur hertil på en dag med blot en smule vestenvind kan være meget lærerig, især på årstider, hvor der ikke er mange blade på træerne.

Vestenvind er jo fremherskende i Nordjylland og vind bærer lyd med sig. I områder med vand (og andre plane flader som Hasseris Enge) tror jeg / har jeg erfaret, at lyden også i roligt vejr lader sig transportere over store afstande, blot vindretningen er rigtig. Således har jeg på et tidspunkt stået ved Lindholm Å's udløb og kunne høre folk tale sammen helt ovre på Aalborgsiden.  Læs mere


Sender Øst-løsningen ikke bare aben videre til andre boligområder?

NEJ, ABEN FORSVINDER (NÆSTEN): Skal man tro VVM redegørelsens sammenfatning del 1 side 80, vil den stigning, der finder sted i trafikken langs E45 indtil 2020 slet ikke medføre stigende støjbelastning, fordi man vil ombygge vejen til 2 gange 3 spor og i den anledning opsætte forbedrede støjskærme.  Læs mere


Lyden følger vinden,
vinden kommer fra vest, Hasseris får støjen.

VESTENVIND: Den fremherskende vindretning i Danmark er Vestenvinden, selv om der i september til december har været lidt variation de seneste år. Nedenstående "vindrose" er fra DMI og vedrører 10-året 1989-1998:Det lader ikke til, at VVM redegørelsen har taget tilstrækkeligt hensyn til dette ved placering af støjzonerne omkring en vestlig motorvej. Det medfører, at støjen fra vejen i høj vil kunne høres fra f.eks. Hasseris.  Læs mere

Kort sagt

OM EGHOLM-MOTORVEJEN i forhold til trafik:  Læs mere


Egholm-modstander ved folketingets transportudvalg.

POWERPOINT MÅ HAVE GJORT INDTRYK. I november 2012 besøgte jeg folketingets Transportudvalg med min powerpoint "Trafikproblemer ved Aalborg .. staten kan formentlig spare ca. 3 mia. kr.", som kan ses på adressen www.3limfjordaw.tjeklige.dk.  Læs mere


Til og fra Aabybro

EN SMART LØSNING UDEN EN VESTLIG MOTORVEJ
Når man kommer fra Aabybro leder Thistedvej på et tidspunkt uden om lufthavnen i et skarpt sving. Herfra kunne man bygge en motortrafikvej lige ud, der leder over til A39. Med et sådan hurtigt alternativ til den nuværende Høvej nord for denne ville der kunne spares en stor del af de 8-10 minutter, det i øjeblikket tager ekstra at skulle køre øst om Aalborg, hvis man bor i Jammerbugt området og skal sydpå.  Læs mere


Øst-løsning er bedst til at klare trafikproblemer!

MYLDRETIDSTRAFIKKEN ER AFGØRENDE: Det fremlagte talmateriale for den fjordkrydsende trafik er overalt gennemsnitstal, som om det er bestemmende for det reelle behov. Men det er velkendt, at omkring alle større byer er det myldretidstrafikken og ikke den gennemsnitlige trafik, der er afgørende for planlægningen af vejenes placering og deres dimensionering. Er der kapacitet nok til myldretidstrafikken, så er der rigelig kapacitet til trafikken på andre tidspunkter.  Læs mere


*** Den bedste vej: ***

BETEGNELSEN FOR TO FORSLAG. Ved et tilfælde er "Den Bedste Vej" både blevet betegnelsen for denne hjemmeside med Anders Wested som webmaster og hans trafikforslag - og et trafikforslag fra Jens Toft-Nielsen. De to forslag rummer langt hen ad vejen de samme pointer, bl.a. at man kan nøjes med et enkelt rør i øst.

 Læs mere


Mere trafik end beregnet i Hasseris?

STOR FORSKEL FRA TIDLIGERE VVM: I såvel den sammenfattende rapport som i miljøvurderingerne holdes de reelle trafiktal i Aalborg skjult. Ser man på den sammenfattende rapports gennemgang af beregnede trafikmængder i 2020 (side 66-67), fremgår det fx, at Egholmlinjen kun vil betyde mindre trafik på vejnettet, bortset fra Svalegårdsvej, hvor trafikken stiger med en hverdagsdøgntrafik på 4.100. I VVM-rapporten fra 2003 fremgik ellers, at 8.800 biler ekstra ville søge fra Aalborg til Nørholmsvejstilslutningen. Debatten og beslutningen om valg af linjeføringen er dermed frataget et vigtigt parameter, idet trafiktallene tilsyneladende gælder i snittet ved Kong Christians Allé. Vi må gætte os til konsekvenserne for trafikken i den vestlige del af de eksisterende veje i Vestaalborg, som Hasserisvej, Strøybergsvej, Annebergvej, Mølholmsvej osv!  Læs mere


De 10 myter om Egholm-motorvejen

OG HVORFOR DE ER FALSKE:

1. "Det haster med anlæg af en ny forbindelse" Passer ikke fordi...

2. "En Egholmforbindelse vil aflaste centrum" Passer ikke fordi...  Læs mere


Egholm-løsningen: Dall og Skalborg går fortsat til i støj.

EGHOLM-LINIE LØSER IKKE PROBLEMET. Hvis det ender med en Egholm-forbindelse, får vi næppe en direkte forbindelse fra E45 til City Syd via Ny Dallvej. Og så vil Skalborg fortsat være et trafikhelvede, for der vil være mange biler nord- og østfra, som ikke vil køre den underlige omvej syd om Dall Villaby til centret med ankomst syd for Ikea via Egholm-motorvejen.  Læs mere


Et tredje rør i øst er nok! Øst-løsning er vurderet alt for dyrt.

12 SPOR GENNEM TUNNELEN ER STÆRKT OVERDREVET! Hvorfor skal kapaciteten ved Limfjordstunnelen udvides til det dobbelte, når man kun regner med 34 % stigning? I dag har vi 2 x 3 spor , og med den seneste udbygning af indfletningsvejene i Nørresundby kan det klare en belastning på ca. 68.000 biler i døgnet forholdsvis smertefrit.


Forslag fra Jens Toft-Nielsen vers.2.
Foto-animationer af ovenstående

Høringssvar/trafikplan fra Anders Wested

 Læs mere


Citater fra Det Radikale Venstres partiprogram:

ET OPGØR MED FLERE OG BREDERE VEJE. Det er en udbredt misforståelse, at trængselsproblemer kan løses ved at bygge flere og bredere veje. Den internationale forskning peger på, at hvis man udvider vejene, der hvor trængselen er størst, så risikerer man at gøre problemet endnu værre.

Al erfaring viser, at når vejkapaciteten udbygges, så øges trafikken, blandt andet fordi folk går væk fra den Kollektive trafik og fordi radius for vejpendlingen udvides. Derimod peger forskningen på, at afgifter på kørsel er det eneste effektive virkemiddel til at løse trængselsproblemerne, fordi efterspørgslen efter vejkapacitet langt overstiger udbuddet i storbyområder.  Læs mere


Er en Egholm-motorvej god for cyklisme og kollektiv trafik?!?

NY VINKEL PÅ SAGEN. I øjeblikket arbejder Aalborg kommune på at få vedtaget "Klimastrategi 2012-2015". Et på mange måder udmærket og ambitiøst skrift er på vej rundt til godkendelse i forvaltningerne.

Undervejs har en række interessent-grupper haft mulighed for at komme med høringssvar. Den mulighed har bl.a. Dansk Naturfredningsforening benyttet sig af med følgende forslag til tilføjelse:  Læs mere


Vestløsninger aflaster ikke E45 godt nok. Vest er vurderet for billigt!

MANGLER VEJE FOR ½-1 MIA. Hvis en vestmotorvej skal aflaste E45 ordentligt ved uheld og vejarbejder i tunnelen, skal den være forbundet til E45 i begge ender. På de fremlagte forslag til Egholmlinie og Lindholmlinie føres motorvejen kun op til Hirtshalsmotorvejen (E39), der fortsættes ikke til E45. Skal man der over, er der brug for en ekstra vej langs den sorte, stiplede linie på kortet herunder.

.  Læs mere


Høringssvar fra Anker Lohmann-Hansen

ET KRITISK SYN PÅ VVM. En af Aalborgs kendteste trafikforskere, civilingeniør Anker Lohmann-Hansen, har afleveret sit høringssvar til Vejdirektoratet. Der er ikke en klar stillingtagen til øst eller vest, men en hel del kritik af præmisserne for undersøgelsen og måden at fremskrive trafikken på.

Blandt pointerne er, at man slet ikke kan undlade at udbygge E45 omkring Aalborg, hvis man skal tro Vejdirektoratets tal for trafikstigningen. Hvis denne udbygning skal ske, uanset om man laver en Egholm-linie eller ej, så hører den ikke til som udgift i Øst-alternativet! Eller også hører både til som udgift i øst- og Egholm-alternativet. Så beregningen for, hvad der bedst kan svare sig, må laves om, og øst vil som konsekvens af dette kunne betale sig langt bedre, end VVM siger.  Læs mere


VVM tager udgangspunkt i alt for meget biltrafik:

KURVEN FLADER UD I VVM-redegørelsen vurderes dem fremtidige trafikstigning til at være hele 2,28 % pr. år, (normal-scenariet). Men i samme VVM står der på side 63: "Fra 1995 til år 2010 er den fjordkrydsende trafik vokset fra 79.600 til 102.900 biler pr. hverdagsdøgn. Dette svarer til en obseveret årligt vækst på 1,73 % p.a." VVM giver ingen begrundelse for det forventede hop opad med 1/2 procent. I virkelighedens verden viser de seneste tal, at væksten fra 2007 til i dag kun har været 1,3 %! Fra 2008 til 2010, altså i kriseårene, har stigningen endda kun været på 0,47 %.  Læs mere


Kommentar: Er det en motorvej, borgerne vil have?

HVAD DRIVER POLITIKERNE? Jeg mener, at de trafikale problemer i Aalborg er selvskabte.

Skiftende byråd har gennem årene ønsket at afskaffe biltrafik i bymidten. Blandt andet ved at tvinge trafikken ud i tunnelen, indsnævre Vesterbro og andre "gennemfartsveje". Samtidig har denne politik været med til at forhindre ordentlig forbindelse mellem øst- og vestaalborg, så det i dag er meget besværligt at komme til og fra tunnelen, hvis man bor andre steder end i Østbyen.  Læs mere


VVM undervurderer kollektiv trafik som løsning!

VVM REDEGØRELSEN AFVISER, at kollektiv trafik kan bruges til noget særligt i forbindelse med at reducere behovet for en 3. Limfjordsforbindelse for biler. Den er ret fantasiløs på dette område og overser dermed muligheden for at etablere et mere effektivt kollektivt trafiksystem med udgangspunkt i jernbanebroen.  Læs mere


Park-and-ride kan bidrage til at ændre trafikmønstret - lav en station ved Thistedvej!

NÅR BYER VOKSER SIG STØRRE kommer der et tidspunkt, hvor omkostningerne (naturmæssigt, bykvalitetsmæssigt, økonomisk) vokser sig for store til fortsat at lade privatbilen være det centrale transportmiddel til og fra centrum.  Læs mere


Byudviklingen trækker mod øst, hvorfor bygge veje i vest?

BEHOVET FLYTTER SIG MOD ØST: I Aalborgs Kommunes Kommuneplan 09 kan man på side 8 se en figur med tre meget store vækstområder for erhverv: Bouet, Østhavnen og Svenstrup (de turkise ringe på kortet herunder).Med på planen er ikke den store udvidelse i med sygehuset i Aalborg Øst, da man på daværende tidspunkt havde planlagt et boligområde her, så der mangler altså endnu en ring, som er placeret østpå.  Læs mere


Bedre byplanlægning kan begrænse trafik over fjorden.

DET KAN LADE SIG GØRE: De seneste år har Aalborg byråd tilladt den ene nye megabutik efter den anden i City Syd. Man har på en eller anden måde taget forskud på, at der går motorveje hertil fra både øst og vest.

Det er slet ikke besluttet, at der skal anlægges en vestmotorvej, men for de politikere, der gerne vil have den, er det jo smart, hvis der lægges ekstra pres på via trafikken på Hobrovej etc. Beboerne i Skalborg, der skal leve med trafikken, er på den måde blevet gidsler i spillet om 3. Limfjordsforbindelse.  Læs mere


Kun 20 % af Vendsyssels befolkning får fordel af Hasseris-motorvej.

RESTEN FÅR STØRRE FORDEL AF ØST. Det er en myte, at hele Vendsyssel vil have stor fordel af en motorvej vest om byen. Det er kun Jammerbugt kommune (plus Løkken minus Fjerritslev plus et lille område i Aalborg Kommune), der kan opnå væsentlige fordele med denne løsning sammenlignet med en udbygning ved den nuværende tunnel.  Læs mere


En nærbane-udbygning kan mindske biltrafik over fjorden.

ÅBENLYST: To af de ting, som er i fokus for dem, der argumenterer for en vestlig motorvej, er behovet for at gøre det lettere at komme til/fra Aalborg Lufthavn og City Syd.

Begge disse rejsemål ligger tæt på jernbanen, men der er lidt langt til de nærmeste stationer.  Læs mere


Tilhængernes bedste argumenter - og hvorfor de tager fejl:

FRA JOHN G. NIELSENS LÆSERBREV i Nordjyske, 2/7:

- Bedre regionale forbindelser mellem Vendsyssel og Europa. Svar: Det kan da kun være den lille del af Vendsyssel, der ligger helt vestpå, som ikke kan køre lige så hurtigt via den nuværende tunnel. Det er rigtigt, at beboere i området ved Aabybro fortsat må leve med, at det tager lige så lang tid at komme til City Syd og videre sydpå, som det tager fra Brønderslev. Men katastrofen er ikke stor.  Læs mere


Skal Karolinelundsvejs-forbindelsen op af mølposen?

FORSLAG: Som øst-alternativet er skruet sammen i VVM redegørelsen, er det nødvendigt at udvide motorvejen omkring Aalborg helt fra Gug til Bouet. Det skyldes, at rapporten forventer en stigning i trafikken på 30-35 % op mod år 2020.

Men denne stigning er ikke nogen naturlov. Ved f.eks. at udbygge nærbanen med en ny linje mellem Aalborg Lufthavn og City Syd, der kan spille godt sammen med den nye letbane til AAU-området, kan stigningen reduceres.  Læs mere


Hvad med en lang tunnel hele vejen under Lindholm/Vestbyen?

BLIVER DEN FOR DYR? På side 50 i VVM redegørelsens sammenfatning del 1 omtales et alternativ med en boret tunnel hele vejen fra Thistedvej til krydset Mølholmsvej/Svalegårdsvej. Med en sådan undgår man problemerne i fjordområderne i Lindholm og Vestbyen - og man berører slet ikke Egholm. Tilbage er stadig problemerne fra Mølholm og sydpå langs siden af Hasseris.  Læs mere


Spar tid uden bil.

Ofte siges det, at man sparer så og så mange minutter ved at tage bilen frem for kollektiv trafik. Men medregner man den tid, man bruger på at arbejde ekstra, for at få råd til at have den, ser situationen anderledes ud.

En beregning fra en bank på dette link mener, at det koster ca. 62.000 pr. år at have bil. For at have dette til rådighed, skal man jo tjene ca. det dobbelte altså 124.000 kr. Med en timeløn på 150 kr. svarer dette til 827 timer. Med 253 årlige arbejdsdage svarer det til, at man hver dag bruger 3,3 timer af sin arbejdsdag bare for at have råd til bilen.  Læs mere


Køerne på Thistedvej vil fortsætte trods en motorvej over Egholm

DER TILTRÆKKES BARE NY TRAFIK: Mange i Lindholm har en tro på, at en vestlig motorvej vil skabe væsentligt færre biler på Thistedvej gennem byen. Men det gælder kun for Lindholm-linien.

 Læs mere

Kort sagt

OM EGHOLM-MOTORVEJEN i forhold til økonomi:  Læs mere


De siger, at vest er bedst for regionens udvikling, men...

HVOR STAMMER DENNE "SANDHED" EGENTLIG FRA? Adskillige, herunder Borgerbevægelsen og foreningen Den Bedste Vej har efterlyst det sted i VVM-rapporten, hvor argumenterne findes for, at en vestlig linieføring er bedst for udviklingen af hele regionen.

Men den findes ikke! Man finder f.eks. intet sted i den nye VVM en diskussion af øst- kontra vest-løsningernes fordele for det østlige område (Sæby-Frederikshavn). Her skulle man jo formode at en udbygning i øst er vigtigst, ikke mindst nu, hvor det nye Supersygehus er planlagt i øst. VVM angiver heller ingen steder, at det midsterste område (Brønderslev-Hjørring-Hirtshals) skulle få specielle fordele af en vestforbindelse - og man kan da også lige så godt køre den ene som den anden vej omkring Aalborg, blot der er sikkerhed mod kø. Kun i det nordenfjords område helt mod vest er der en klar tidsgevinst med en vestlig motorvej. Det gælder primært, hvis man skal til Aalborg Storcenter. Men er det entydigt godt? Risikerer man ikke lokal butiksdød, og at sommerlandet mister sin selvstændige identitet, hvor meget foregår lokalt? Og hvis der endelig skulle være overvejende fordele for dette - ret tyndt befolkede - vestlige område, mangler man jo stadig at sætte dem op mod alle de ulemper, en vestlig motorvej vil påføre regionens hovedby, Aalborg.  Læs mere


VVM bør revideres!

BEREGNING BØR LAVES OM: VVM-sammenfatningen slutter med at konkludere, at de vestlige motorvejs-alternativer giver den største forrentning. Men beregningen af dette rummer både fejl og mangler:

Det helt store tal er tidsgevinster. Her påstås, at Egholmforbnindelsen er hele 7,6 mia kr. bedre end en østforbindelse. Selv en lille forskel kan blive stor, hvis man ganger den med et stort tal, og det er netop hvad rapporten gør. De 7,6 mia. er fremkommet ved at beregne tidsgevinsten hele 50 år frem i tiden! Det mere logiske ville være 20 år, for ingen kan med rimelighed forudsige udviklingen i byen og transportvanerne længere frem.

At det tal, man ganger op, er for stort, er så en anden ting. VVM medtager alt for mange køer i Skalborg i tilfælde af en østløsning. I vestløsningerne opstår der en forbindelse fra E45 til City Syd via selve den nye motorvej. Østløsningen mangler en sådan forbindelse, men den VIL komme, for Aalborg kommune vedtog i december 2009, at tilkoble Ny Dallvej til E45, hvis en østløsning vælges. Det har VVM ikke været opmærksom på, og så er det jo klart, at der med stigende trafik kommer en masse køer på Indkildevej og Hobrovej i Skalborg, som virker negativt på regnskabet for tidsgevinster.  Læs mere


Hvorfor mangler Ny Dallvej i VVM?

VVM-REDEGØRELSE: Selv om diskussionen om den 3. limfjordsforbindelse har stået på i årtier, er der fra flere sider rejst kritik af, at VVM-redegørelsen ikke udgør et godt og forsvarligt grundlag for den store beslutning.

Et gennemgående kritikpunkt er, at Vejdirektoratet i trafik-beregningerne for parallel-tunnel-løsningen ikke har medtaget effekten af en ny tilslutning fra E45 til City Syd.  Læs mere


Værdien af naturen er ikke med, når VVM regner kroner og øre.

I VVM REDEGØRELSENS KONKLUSION i alle tilfælde i sammenfatningen, er det økonomien, der får det sidste ord at skulle have sagt. Det kan det også let blive i virkeligheden.

I den tabel, der stilles op her, findes det vigtige tal Nettogevinst pr. omkostkrone. Her er det beregnet, at de to vestforbindelser klarer sig bedst (+0,9 kr. pr. omkostningskrone, mens østforbindelsen giver -0,7 kr. pr. omkostningskrone).  Læs mere


Det store tal i regnestykket er slet ikke anlægsprisen.

TIDSGEVINSTER OVERSKYGGER: 
Det store tal i det regnestykke, der står bagest i VVM, og som bestemmer, hvilken forbindelse, der bedst kan svare sig, er tidsgevinster, og de er beregnet til at være ca. 8 mia. kr. større på vestforbindelserne end på østforbindelserne. I det lys er et enkelt sparet tunnelrør for en halv til en hel mia i øst næsten ligegyldigt.  Læs mere


Kan det passe, at øst-løsningen pludselig er blevet 3 gange så dyr?

MEGET SJÆLDENT I HISTORIEN oplever vi, at politikere direkte jubler over rapporter, der siger, at en offentlig opgave stiger til det tredobbelte i pris! Men det forekommer - se TV2Nords interview med rådmand Mariann Nørgaard her!.  Læs mere


Mindre sundhed er også en omkostning. Vest-løsning bliver dyrere. 

OVERSET OMKOSTNING: Hvis man etablerer en vestmotorvej og derved får kapslet hele byen ind i motorveje, vil (1) færre dyrke motion, (2) der vil komme flere biler og (3) der vil blive kørt flere km. i bil.

Alt dette påvirker helbredstilstanden i nedadgående retning. Det er i sig selv et problem.

Et mere kynisk, økonomisk perspektiv: Når folk bliver syge, koster det penge i sundhedsvæsenet, og man mister værdien af folks arbejdskraft. Det er derfor en omkostning for samfundet, hvis øget biltrafik gør folk mindre raske end ellers, som bør regnes med.  Læs mere


Fjernelse af bynær natur svarer til at lukke mange sportsanlæg.

BØR REGNES MED: De individuelle sportsgrene i det fri som f.eks. løb, cykling og roning har haft en kraftig opblomstring i de seneste år. De rummer den fleksibilitet, som passer sammen med manges liv. Seks ud af ti danskere anfører "udendørs" som deres foretrukne sted at dyrke motion, og langt de fleste foretrækker naturen frem for gader, veje og fortove.  Læs mere


Vestmotorvejen planlagt kun 1-2 m over havets overflade, går det? 

KLIMAFORANDRINGER: Hvis man bygger en motorvej vest om Aalborg og vandstanden i verdenshavne stiger bare 1 meter, vil hele vejen stort set ligge under vand, med mindre man bygger diger eller ændrer konstruktionen af vejen, således at den hæves i niveau (dyrt og larmer meget mere)   Læs mere


Vil staten betale for en vestlig løsning? 

STATSVEJ ELLER OMFARTSVEJ: Er en vestlig motorvej en del af et overordnet vejnet eller en lokal omfartsvej? Er det en omfartsvej, og vil Aalborg have sådan en på det niveau, må vi selv finde de 6-7 milliarder i kommunekassen (hvis samlede årlige skatteindtægter er 7,7 mia. kr).  Læs mere


Butikkerne i City Syd er de største interessenter.

HVEM TRÆKKER I TRÅDENE? Det siger næsten sig selv, at der er store penge at tjene for butikkerne i City Syd, hvis tilkørselsvejene til det enorme butikscenter bliver forbedret mærkbart via en ny Vestmotorvej.

I mange år er det blevet stadig sværere at komme til centret i bil via Hobrovej, fordi der er kø i området ved Skalborg Bakke. En gennemtænkt byplanlægning kunne have taget højde for dette og anvist andre placeringer for nye, store butikker, f.eks. kunne disse placeres i området omkring Kvickly Ekstra i Bouet/Nørresundby. I så fald ville køerne på Hobrovej ikke være blevet så store som de er nu.   Læs mere


Brønderslev overlever! Overlever Aabybro?

KILOMETERAFSTAND Det er lykkedes Brønderslev at overleve i mange år på trods af, at det tager næsten en halv time at køre i bil til Aalborg Storcenter.

Mon så ikke også Aabybro kan overleve under disse vilkår? I dag tager det også. en halv time at køre fra Aabybro til Aalborg Storcenter via Høvejen og E45. Det kan måske reduceres til et kvarter med en motorvej vest om Aalborg, men bare fordi man kan lave sådan en genvej for biler, behøver man jo ikke at gøre det.  Læs mere


En motorvej går to veje.

UDVIKLING ELLER AFVIKLING? Mange bruger det argument for motorveje, at de skaber udvikling i landdistrikter, der ellers er truet af tilbagegang. Det er da også rigtigt, at en motorvej skaber bedre forhold for virksomheder, der ønsker at etablere sig i et landdistrikt og at der vil komme flere folk, som vælger at bosætte sig i et landdistrikt, hvis det bliver realistisk at pendle frem og tilbage til storbyen i bil.  Læs mere


3. Limfjordsforbindelse beregnet forkert

UDDYBNING AF MIT INDLÆG I AALBORGHALLEN. For denne artikel henvises til Dette link under Nordjyske Stiftstidendes debat.  Læs mere


Links til andre sider, der arbejder mod en vestmotorvej i Aalborg: Borgerbevægelsen (nejtilmotorvej.dk), Facebook 1, Facebook 2, Facebook 3 nej-til-vestmotorvej.dk

Med mindre andet anføres, er artiklerne på denne side kun personlige holdninger fra dem, der har skrevet dem. Der er ikke tale om en side, 
som præsenterer samlede holdninger fra alle byens modstandere af en vestlig motorvej, da vi ikke har een samlende organisation. Kommentarer / nye artikler mailes til: webmaster@denbedstevej.dk